Statistika DL baze

Download baza trenutno ima
528 fajla / fajlova, u 168 kategorije. Ukupan broj preuzimanja fajlova od 1. aprila 2011. god. je 1132417 puta
rade
dodaj_fajl

GRFi? na FB

PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 27 jun 2011 18:19

Izu?avanjem raznolikih vrsta i podvrsta projektovanih i izvedenih nosa?a montažnih hala kod nas i u svetu formirana je tipologija prema konstrukciji tako da se sve vrste hala mogu podvesti pod odre?eni tip sto je dato slikom 1.2.

Svaki od tipova podrazumeva odre?ene specifi?nosti pri montaži, kako zbog svoje j strukture tako i zbog razli?itih elemenata koji ih ?ine (nose?e konstrukcije). Osnova za tipizaciju montažnih hala je oblik i vrsta elemenata koji premoš?uju raspone, tj. formiraju j krovnu konstrukciju. Tako?e elementi krovne konstrukcije u stati?kom smislu su linijski, površinski ili prostorni, pa je to prva razlika na osnovu koje je vršena tipizacija.

Svi prikazani tipovi konstrukcija montažnih hala sadrže pored pomenutih glavnih elemenata konstrukcije i niz drugih pomo?nih i sekundarnih konstruktivnih elemenata bez kojih konstrukcija ne bi mogla da funkcioniše, ali u tipizaciji montažnih hala prema konstrukciji, nisu uzeti u obzir.

mh12

Slika 1.2.

Na slici 1.3. dati su neki primeri projektovanih i izvedenih montažnih konstrukcija hala.

mh13

Slika 1.3.

Funkcija montažne hale i tip konstrukcije

Funkcija budu?eg objekta odre?uje tip konstrukcije hale koji ?e se primeniti. Ne mogu svi tipovi zadovoljiti specifi?nosti zahteva radnog prostora i prenos optere?enja od nje same i ostalih podsistema na tlo. Iz razloga projektovanja i gradnje ovih objekata za ve? poznatog korisnika analizom je dovedena u vezu namena sa tipom nosa?a (konstrukcije) hala i pretežnim veli?inama njihovih raspona (kao morfološkom karakteristikom). Veza namene, tipa nosa?a i pretežnog raspona data je tabelom 1.1.

Tabela 1.1
mhtable1

Montažni elementi

Analiza morfologije nosa?a sastavljenih od elemenata kao osnovnih jedinica za montažu, posla je od aspekta klasifikacije vezanih za:

- geometriju,

=>   sistemska linija - ravan (štapovi, lukovi, plo?e, ljuske itd.), 
=>   popre?ni presek (I, T, sandu?asti, pravougaoni, rešetka itd.), materijal (u ovom slu?aju beton i prednapregnuti beton),

- težinu.           

mh13-2

mh13-3

Slika 1.3. (nastavak)

Za aspekta montaže konstrukcije veoma je bitna raš?lanjenost konstrukcije na elemente i sklopove koji ?e se montirati, o ?emu je potrebno je voditi ra?una, naro?ito u fazi projektovanja.

Tabela 1.2
mhtable2

Na osnovu analize montažnih elemenata hala došlo se do grupe od 9 elemenata od betona ili prednapregnutog betona koji su tako?e svrstani prema dva bitna zahteva za montažu: težina i dužina (gabarit). Klasifikacija montažnih elemenata hala odnosi se na tipove hala prema slici 1.1 i dati su tabelom 1.2. Pod


preuzeto sa www.gradjevinarstvo.rs